แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว และจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป